Artikel 1 – Identiteit van 46-ART B.V.

1. 46-ART B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Badhuisstraat 50B, 1789AK te Huisduinen (NL), ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63850176.

Artikel 2 - Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van 46-ART B.V., elk aanbod van 46-ART B.V. en iedere tot stand gekomen overeenkomst met of door 46 ART B.V.
2. Wijzigingen van een tot stand gekomen overeenkomst of uitzonderingen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen van de inhoud van deze algemene voorwaarden, zijn alleen geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
3. De algemene of andersluidende (handels)voorwaarden van de wederpartij van 46-ART B.V. zijn, behoudens het bepaalde in het vorige lid, niet op de overeenkomst van toepassing en worden door 46-ART B.V. op voorhand, als zijnde niet van toepassing, integraal afgewezen.
4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over bezoeker, koper, kunstenaar of inbrenger, wordt, behoudens voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen anders voortvloeit, bedoeld elke rechtspersoon, wettelijke vertegenwoordiger en/of bevoegde medewerker daarvan, dan wel een natuurlijke persoon die een locatie van 46-ART B.V. betreedt respectievelijk met 46-ART B.V. een overeenkomst aangaat of beoogt aan te gaan. Al deze partijen worden in de zin van deze algemene voorwaarden ook wel als ‘wederpartij’ aangeduid, indien en voor zover zij een overeenkomst met 46-ART B.V. hebben gesloten dan wel beogen te sluiten. Kopers die handelen namens een bedrijf en/of handelen vanuit hun beroepsuitoefening dan wel handelen in opdracht van derden, dienen dit voorafgaande aan het aangaan van een koopovereenkomst aan 46-ART B.V. op eenduidige en niet mis te verstane wijze kenbaar te maken en dienen op verzoek van 46-ART B.V. aanvullende documenten, bijvoorbeeld waaruit hun handels- en tekenbevoegdheid blijkt, te overleggen. Aan alle kopers kan 46-ART B.V. voorafgaande aan het sluiten van de koopovereenkomst verzoeken een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Indien de wederpartij een overeenkomst met 46-ART B.V. namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst, ongeacht het bepaalde in de vorige twee zinnen, daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast die (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 - Totstandkoming van een koopovereenkomst
1. Een koopovereenkomst tussen de koper en 46-ART B.V. komt tot stand als een bod van een koper door 46-ART B.V. expliciet en nadrukkelijk wordt geaccepteerd, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.
2. De factuur van 46-ART B.V. is de enige bevestiging van de koopovereenkomst tussen de koper en 46-ART B.V.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de koper zich voorafgaande aan het aangaan van een koopovereenkomst met 46-ART B.V. ten volle ervan te overtuigen dat het desbetreffende kunstwerk aan zijn verwachting en eisen voldoet, en zich over de staat en aard en omschrijving van het kunstwerk voldoende te informeren. De koper kan zich daarbij desgewenst door een daartoe gespecialiseerd deskundige laten adviseren of in de aankoop laten begeleiden. Het is ook de verantwoordelijkheid van de koper zich voorafgaande aan het aangaan van een koopovereenkomst met 46-ART B.V. op de hoogte te stellen van de tekst en strekking van deze algemene voorwaarden, waarnaar wordt verwezen in de prijsopgave van het kunstwerk en welke ter inzage zijn gepubliceerd op de website van 46-ART B.V.: www.46-ART.com en die op verzoek ook afgedrukt op papier kosteloos aan de koper worden verstrekt.
4. Door het aangaan van een koopovereenkomst met 46-ART B.V. verklaart de koper impliciet in te stemmen met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op die overeenkomst.

Artikel 4 - Het kunstwerk
1. De koper koopt het kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt, Het is, zoals gesteld in artikel 3 lid 3, aan de koper zich van de staat van het kunstwerk voorafgaande aan het aangaan van de koopovereenkomst te verwittigen. Door het aangaan van de koopovereenkomst geeft de koper te kennen de staat van het door 46-ART B.V. aangeboden kunstwerk als zodanig te kennen en te accepteren.
2. 46-ART B.V. omschrijft het aangeboden kunstvoorwerp naar haar beste kennis, inzicht en ervaring van dat moment. Zoals gesteld in artikel 3 lid 3 is het de verantwoordelijkheid van de koper om, alvorens een koopovereenkomst met 46-ART B.V. aan te gaan, zich over de aard van het kunstwerk alsook de juistheid van de omschrijving hiervan, te overtuigen, zich desgewenst aanvullend door 46-ART B.V. te laten informeren of ter beoordeling van het kunstwerk en de omschrijving daarvan een daartoe gespecialiseerd deskundige te raadplegen. Door het aangaan van de koopovereenkomst geeft de koper impliciet te kennen de aard en omschrijving van het door 46-ART B.V. aangeboden kunstwerk als zodanig te hebben onderzocht, te kennen, daarmee in te stemmen en als geldend ten tijde van de koopovereenkomst te accepteren.

Artikel 5 - De omschrijving en toelichting
1. Bij de omschrijving van en toelichting op het kunstwerk, waarbij inbegrepen de beoordeling van de aard en staat van het kunstwerk dan wel onderzoek naar authenticiteit of herkomst daarvan, maakt 46-ART B.V. het voorbehoud dat deze door haar aan de koper wordt verstrekt naar haar beste inzicht van dat moment, gebaseerd op al de haar beschikbare kennis en ervaring, waarbij zij zich, indien van toepassing, mede baseert op informatie verkregen van en/of uitspraken door een externe deskundige.
2. Waar 46-ART B.V. een kunstwerk te koop aanbiedt, welk kunstwerk aan een derde partij toebehoort (verkoop in consignatie), zal 46-ART B.V. zich voor de omschrijving van de kunstwerken ten dele moeten baseren op de door deze partij aangeleverde informatie. Waar mogelijk zal 46 ART B.V. deze informatie toetsen. Als het toetsen van deze informatie niet mogelijk blijkt, zal deze informatie in de omschrijving van het kunstwerk worden aangeduid als "volgens opgave van de vorige eigenaar". Bij verkoop in consignatie is deze derde, inbrengende partij, geen contractpartij van de koper, staat deze partij buiten de koopovereenkomst tussen de koper en 46-ART B.V. en zal 46-ART B.V. de identiteit van deze partij aan de koper niet bekend maken.
3. Met inachtneming van bovenstaande in artikel 5 en het in artikel 3 lid 3, 4 lid 1 en 4 lid 2 gestelde, beperkt zich de verantwoordelijkheid van 46-ART B.V voor de juistheid van de omschrijving van en toelichting op een kunstwerk tot het naar eer en geweten, naar haar kennis, inzicht, ervaring en mogelijkheden van dat moment, te goeder trouw de koper over het kunstwerk te informeren en heeft de koper de verantwoordelijkheid om, voorafgaande aan het aangaan van een koopovereenkomst met 46-ART B.V. in de zin van deze algemene voorwaarden, de juistheid daarvan te (laten) toetsen.
4. De uiteindelijke omschrijving van en toelichting op het kunstwerk door 46-ART B.V. zoals deze in de koopovereenkomst wordt opgenomen, is enkel van toepassing op die overeenkomst, met uitsluiting van alle eerdere omschrijvingen, toelichtingen en/of uitspraken door 46-ART B.V. en wordt door de koper bij het aangaan van die overeenkomst geaccepteerd als alleen bepalend en geldend.
5. Voortschrijdend inzicht, andere of nieuwe onderzoeksmogelijkheden, meningen van deskundigen die ten tijde van de koopovereenkomst niet zijn geraadpleegd, of welke aanleiding dan ook die na het sluiten van de koopovereenkomst zou kunnen leiden tot het wijzigen van de omschrijving van of toelichting op het kunstwerk staan buiten de koopovereenkomst, zullen daarop geen invloed hebben en vormen geen aanleiding de koopovereenkomst te herzien of te ontbinden dan wel een der partijen op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen of daarvan terug- of aanvullende betaling te eisen.

Artikel 6 - Geldigheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn blijvend van toepassing op de rechtspositie van 46-ART B.V., ook als het kunstwerk na de koopovereenkomst tussen de koper en 46-ART B.V. opnieuw van eigenaar zou wisselen.
2. Voor zover de koper op basis van de koopovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden rechten of bevoegdheden kent jegens 46-ART B.V., vervallen deze in ieder geval door verloop van drie maanden nadat het kunstwerk aan de koper is geleverd dan wel, indien levering van het kunstwerk binnen drie maanden na totstandkoming van de koopovereenkomst heeft plaatsgevonden, drie maanden nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid, laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.
3. Een opvolgende eigenaar van het aan de oorspronkelijke koper verkochte kunstwerk is voor 46-ART B.V. geen partij en deze heeft naar 46-ART B.V. geen rechten of bevoegdheden.

Artikel 7 - Certificaat van authenticiteit
1. Indien, zoals bijvoorbeeld bij het sluiten van een koopovereenkomst, 46-ART B.V. een certificaat van authenticiteit verstrekt, zijn deze algemene voorwaarden op dit certificaat en de verstrekking daarvan blijvend van toepassing. In het bijzonder zijn het voorbehoud en de beperkingen zoals geformuleerd in de artikelen 5 lid 1, 5 lid 2, 5 lid 3, 5 lid 4, 5 lid 5, 6 lid 1, 6 lid 2 en 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden op de inhoud en strekking van dit certificaat van kracht.
2. 46-ART B.V. geeft een certificaat van authenticiteit als origineel slechts eenmalig uit.
3. Aan een door 46-ART B.V. uitgegeven certificaat kunnen, door welke partij dan ook, naar 46-ART B.V. toe, geen rechten worden ontleend.
4. 46-ART B.V. wijst op voorhand elke aansprakelijkheid welke voortkomt uit een verkeerde interpretatie van een, onder het voorbehoud zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, door haar uitgegeven certificaat van authenticiteit af.
5. Verwijzing naar of handelen gebaseerd op een door 46-ART B.V. uitgegeven certificaat van authenticiteit, zonder daarbij deze algemene voorwaarden te betrekken en in acht te nemen, is onrechtmatig gebruik van het certificaat.
6. 46-ART B.V. wijst op voorhand alle verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het door welke partij dan ook op welke wijze dan ook onrechtmatig gebruiken, aanpassen of wijzigen, falsificeren of imiteren van door haar uitgegeven certificaten van authenticiteit, van de hand.
7. 46-ART B.V. is in geen enkel dispuut of procedure over of samenhangende met een door haar uitgegeven certificaat van authenticiteit een aanspreekbare of in rechte op te roepen partij. Ook zal 46-ART B.V. op geen enkele wijze over, of naar aanleiding van, een door haar uitgegeven certificaat van authenticiteit een aanvullende verklaring of mededeling doen, mondeling noch schriftelijk.

Artikel 8 - Auteursrecht, beeldrecht en copyright
1. Het auteursrecht rustend op het kunstwerk behoort toe aan de kunstenaar die het kunstwerk heeft vervaardigd. Het is mogelijk dat 46-ART B.V. dit auteursrecht voor de kunstenaar beheert. Voor de koper is de geldende wet- en regelgeving op de auteursrechten van het kunstwerk van toepassing.
2. Het is de koper, zonder voorafgaande toestemming van de kunstenaar en afspraken hierover met de kunstenaar, niet toegestaan het kunstwerk op enige wijze openbaar te maken, te reproduceren en/of te verveelvoudigen, Indien gewenst kan 46-ART B.V. de koper hierover aanvullend adviseren en zo mogelijk hierin tussen de koper en de kunstenaar bemiddelen.
3. Alle tekst over en documentatie van de door 46-ART B.V. aangeboden kunstwerken, inclusief de omschrijving en afbeelding daarvan, hetzij op de website van 46-ART B.V., hetzij in boeken of brochures, hetzij in individueel verzonden correspondentie of op welke wijze dan ook gepresenteerd, is enkel bedoeld als informatie. Het is niet toegestaan deze informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 46-ART B.V. op enige wijze openbaar te maken, te reproduceren of te verveelvoudigen.
4..De vormgeving en stijl van de door 46-ART B.V gepresenteerde informatie, alsook haar wijze van presenteren van kunstwerken en bedrijfsvoeren, alsook haar huisstijl en wijze van benadering van de kunstmarkt, alsook haar handelsnaam en logo, zijn haar intellectueel eigendom en vallen onder het auteursrecht en het copyright van 46-ART B.V. Het is niet toegestaan presentatievormen, werkwijze en andere zaken die onder haar intellectueel eigendom vallen, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming op enige wijze te reproduceren, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 9 - Prijzen, factuur, betaling, eigendomsrecht, levering en risico
1. Alle door 46-ART B.V. vermelde prijzen zijn, tenzij door haar anders is vermeld, in euro en inclusief BTW.
2. De koper ontvangt een op naam, datum en nummer gestelde factuur van 46-ART B.V. met onder meer de omschrijving van het kunstwerk, de overeengekomen koopsom, eventueel bijkomende kosten, het totaal te betalen bedrag en het bankrekeningnummer van 46-ART B.V.
3. De koper is gehouden om de factuur bij vooruitbetaling te voldoen, zodanig dat het gehele totaal te betalen bedrag, met daarbij als betalingsspecificatie het nummer van de factuur, uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, op de aangegeven bankrekening van 46-ART B.V. staat bijgeschreven. 46-ART B.V. zal een consument echter nimmer verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs, tenzij volledige vooruitbetaling uitdrukkelijk in de koopovereenkomst is bedongen. Dit laat onverlet de verplichting van de consument tot volledige vooruitbetaling, indien hij voor volledige vooruitbetaling heeft gekozen. Betaling bij de levering van het kunstwerk, wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
4. Als de koper in gebreke blijft om de factuur binnen de gestelde termijn te voldoen, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in en behoudt 46-ART B.V. zich alle rechten en middelen voor om betaling van de factuur te vorderen en de kosten daarvan op de koper als bijkomende kosten door te berekenen en de betaling daarvan, in aanvulling op de in de factuur gestelde totale som, te vorderen.
5. De koper is gehouden om bij het in gebreke blijven van een correcte betaling, 46-ART B.V. ten volle schadeloos te stellen en alle door 46-ART B.V. hierdoor te maken kosten alsook haar verlies daardoor te vergoeden. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan de kosten voor verpakking, transport naar een opslagfaciliteit, opslag, verzekering, extra tijdsbesteding, juridische bijstand, incasso, gerechtelijke procedures, kosten voor mediabeleid, winstderving en renteverlies. Over de gehele openstaande som wordt vanaf het moment van in gebreke blijven van de koper aan deze een rente berekend van 2% per maand of gedeelte daarvan, cumulatief te berekenen over het totaal van de vordering.
6. Bij het in gebreke blijven van de koper om binnen de gestelde termijn de betaling te voldoen, zal 46-ART B.V., indien er sprake is van verkoop in consignatie (zie ook artikel 5 lid 2), alle kosten, welke door de inbrengende partij vanwege de vertraagde betaling aan 46-ART B.V. berekend worden, vermeerderd met alle daardoor bijkomende kosten en rente, eveneens aan de koper doorberekenen.
7. Bij directe beschikbaarheid van het kunstwerk zal de koper het kunstwerk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling van de factuur volgens artikel 9 lid 3 op afspraak ophalen op de locatie in Nederland welke door 46-ART B.V. daarvoor wordt aangewezen, tenzij anders overeengekomen.
8. Bij een nog lopende of al geplande expositie waarbij het kunstwerk getoond wordt, vindt levering plaats binnen één maand na afloop van de expositie. Facturering en betaling vinden, behoudens het bepaalde in artikel 9 lid 3, dan wel plaats direct in aansluiting op de koopovereenkomst. De koper wordt hierover voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst geïnformeerd. Ophalen geschiedt in overleg met de koper volgens artikel 9 lid 7.
9. Bij verzuim om het kunstvoorwerp volgens artikel 9 lid 7 op te halen, zal 46-ART B.V. voor rekening van de koper het kunstvoorwerp laten inpakken, transporteren, opslaan en verzekeren. Over de door 46-ART B.V. in dit verband, namens de koper betaalde facturen, wordt, tot het moment van volledige betaling daarvan door de koper aan 46-ART B.V., een rente berekend van 2% per maand of een deel daarvan. Bij een verzuimtermijn van meer dan vier weken is vanwege de verder bijkomende inspanningen en kosten van toepassing alles wat in artikel 9 lid 4 en 9 lid 5 gesteld is. Het kunstvoorwerp wordt eerst dan weer leverbaar gesteld als de koper alle in dit verband gemaakte en te berekenen kosten en rente aan 46-ART B.V. heeft voldaan.
10. Het eigendomsrecht van het kunstvoorwerp gaat eerst over op de koper als de factuur ten volle betaald is, met dien verstande dat bij een vertraagde betaling zoals bedoeld in artikel 9 lid 4, 9 lid 5 en 9 lid 6 eerst ook alle daardoor verschuldigde bijkomende kosten en rente geheel betaald dienen te zijn. Bij verzuim om het kunstvoorwerp binnen de in artikel 9 lid 7 gestelde termijn op te halen blijft het eigendomsrecht van het kunstvoorwerp bij 46-ART B.V. totdat door de koper in de zin van artikel 9 lid 9 alle verdere bijkomende en te berekenen kosten aan 46-ART B.V. heeft voldaan. Zie voor kunstvoorwerpen in consignatie ook artikel 13 lid 1.
11. Ongeacht de eventuele verpanding of verkoop van het kunstwerk door de koper dan wel beslag daarop door een andere partij, erkent 46-ART B.V. in het kader van de afhandeling van de verkoop en levering van een kunstwerk geen andere partij dan de oorspronkelijke natuurlijke of rechtspersoon met wie de koopovereenkomst werd gesloten. Een kunstwerk waarvoor 46-ART B.V. nog niet de volledige betaling met daarbij de betaling van de eventueel te berekenen aanvullende kosten heeft ontvangen, is, zoals in artikel 9 lid 10 is gesteld, nog geen eigendom van de koper. Dit kunstwerk behoort daarmee nog tot de inventaris van 46-ART B.V. en valt buiten welke aanspraak van of beslaglegging door welke partij dan ook, op de koper. 46-ART B.V. is geen partij in enig conflict over de eigendomsrechten van het kunstwerk tussen een andere partij en de koper met wie de koopovereenkomst werd gesloten, ongeacht de betalingen die reeds hebben plaatsgevonden en/of aanspraken die deze derde partij op de koper of het kunstwerk maakt.
12. Een kunstwerk waarvoor 46-ART B.V. de betaling ten volle heeft ontvangen en dat binnen de termijn van vijf werkdagen door de koper zal worden opgehaald, valt buiten elke aanspraak en beslag op de inventaris van 46-ART B.V. en dient in een dergelijke situatie te worden beschouwd als zijnde geleverd en is daarmee het volle eigendom van de koper, ongeacht of dit kunstwerk zich nog feitelijk in de inventaris van 46-ART B.V. bevindt.
13. Een kunstwerk dat in consignatie of namens een kunstenaar wordt verkocht, blijft het onvervreemdbaar eigendom van de inbrenger totdat na verkoop door 46-ART B.V., de factuur en alle eventueel bijkomende kosten door de koper zijn betaald en het eigendom aan de koper is overgedragen. 46-ART B.V. is nimmer eigenaar van een in consignatie verkocht kunstwerk en dit kunstwerk valt buiten elke aanspraak en beslag op de inventaris van 46-ART B.V., ongeacht of dit kunstwerk zich feitelijk in de inventaris van 46-ART B.V. bevindt.
14. Bij voortdurend verzuim van een inbrenger of kunstenaar de verplichtingen die voortkomen uit een overeenkomst met 46-ART B.V. na te komen, waardoor het ophalen van een kunstwerk door de inbrenger of kunstenaar na de in de overeenkomst daarvoor gestelde uiterlijke datum of de datum dat een der partijen de overeenkomst heeft opgezegd, meer dan 36 maanden is vertraagd en dit kunstwerk door 46-ART B.V. bij voortduring beheerd moet worden, vervalt na deze periode van 36 maanden het eigendom van dit kunstwerk aan 46-ART B.V., onverlet het van kracht blijven van de vordering van 46-ART B.V. op de inbrenger of kunstenaar voor de betaling van alle door 46-ART B.V. gedurende deze periode daarmee samenhangende gemaakte kosten en ook alle overige door 46-ART B.V. daardoor te vorderen financiële compensaties.
15. Bij voortdurend verzuim van een koper de verplichtingen na te komen die voortkomen uit de koopovereenkomst met 46-ART B.V., waardoor de levering van het kunstwerk 36 maanden na de datum van het sluiten van de koopovereenkomst niet heeft plaatsgevonden en dit kunstwerk door 46-ART B.V. bij voortduring beheerd moet worden, vervalt, ongeacht eventueel door de koper gedane betalingen, ongeacht eventuele lopende procedures, het eigendom van dit kunstwerk aan 46-ART B.V., zonder dat 46-ART B.V. enige terugbetaling van ontvangen gelden aan de koper zal doen. De lopende vorderingen van 46-ART B.V. op de koper voor vergoeding en betaling van alle in deze periode gemaakte kosten, rente, winstderving en al het andere dat in deze algemene voorwaarden wordt gesteld, blijft daarbij ten volle van kracht.
16. Ten tijde van de koopovereenkomst kan 46-ART B.V met de koper aanvullende afspraken maken over het, op rekening en voor risico van de koper, al dan niet door een derde partij, laten verzorgen van extra diensten, zoals onder meer: verpakken, transporteren, opslaan, inlijsten, verzekeren, regelen van export en import van het kunstwerk. Deze bijkomende kosten worden dan in de vorm van een stelpost, welke later verrekend wordt, als bijkomende kosten op de factuur vermeld en worden vooraf betaalbaar gesteld. De levering wordt in dat geval, zonder verdere afspraken daarover of bevestiging daarvan, beschouwd plaats te vinden op het moment dat de totale som van de factuur op de bankrekening van 46-ART B.V wordt bijgeschreven. Verzuimt de koper echter om volgens afspraak in aansluiting van deze extra diensten het beheer van het kunstwerk op zich te nemen en/of nog openstaande en/of bijkomende facturen te betalen of op dat moment daarover met 46-ART B.V een aanvullende en sluitende afspraak te maken en duurt een dergelijke situatie langer dan 36 maanden, dan vervalt het eigendomsrecht van dit kunstwerk aan 46-ART B.V. Gedurende die periode is de koper aan 46-ART B.V. verblijfskosten verschuldigd, bestaande uit een te berekenen, cumulatieve rente van 2% per maand of een deel daarvan, over de totale som van de oorspronkelijke factuur vermeerderd met het bedrag van de nog openstaande en/of bijkomende kosten, samen met alle op dat moment nog openstaande facturen en verder nog te vorderen financiële compensatie, waarvan het totale bedrag door de koper aan 46-ART B.V. betaald moet worden alvorens het kunstwerk kan worden opgehaald. Ook wanneer het eigendomsrecht van het kunstwerk aan 46-ART B.V. vervalt, blijven alle openstaande vorderingen van 46-ART B.V. op de koper van kracht.
17. Het risico van verlies en beschadiging van het kunstwerk gaat op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst over op de koper, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop het risico van verlies en beschadiging van het kunstwerk pas op de consument overgaat op het moment dat het kunstwerk door of namens de consument in ontvangst is genomen. Tot het moment van levering zal 46-ART B.V. in elk geval als een goed huisbewaarder voor en namens de koper voor het kunstwerk zorg dragen. Daarbij is 46-ART B.V. door de koper, behoudens het bepaalde over de consumentenkoop als hiervoor bedoeld, alsook behoudens het in artikel 10 lid 1 gestelde, op voorhand en ten volle gevrijwaard van enige aansprakelijkheid voor het uitvoeren van deze taken als ook van enige vorm van aansprakelijkheid bij diefstal, verlies, vernietiging en/of beschadiging van het kunstwerk.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van 46-ART B.V. beperkt zich uitsluitend tot die situaties waarin sprake is van aantoonbare opzettelijke misleiding, aantoonbare moedwillige kwade opzet en/of aantoonbare verwijtbare grove nalatigheid in de bedrijfsvoering van 46-ART B.V.
2. 46-ART B.V. is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook veroorzaakt door een derde partij, ongeacht of deze partij door 46-ART B.V. werd ingeschakeld.
3. Bij de beoordeling van de geldigheid en de afhandeling van enige claim op of aansprakelijkheidsstelling van 46-ART B.V. is, ook in rechte, de integrale tekst van deze algemene voorwaarden bij voorrang bepalend en, met uitsluiting van al het overige, maatgevend.
4. In het kader van een koopovereenkomst of consignatieafspraak is de aansprakelijkheid van 46-ART B.V. in geen enkel geval groter dan de in die overeenkomst overeengekomen koopsom voor het kunstwerk respectievelijk de afgesproken minimale vergoedingswaarde van het kunstwerk.
5. Voor een aansprakelijkheidsstelling van of claim op 46-ART B.V., al dan niet gerelateerd aan een kunstwerk, is de uitkering van schadevergoeding, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 4, maximaal gelijk aan de in dat kader daadwerkelijk door de aansprakelijkheidsverzekering van 46-ART B.V. uitgekeerde som en is deze uitkering, zonder enige aanvullende heffing, vergoeding van rente of andere bijkomende kosten, eerst betaalbaar te stellen als uitkering daarvan door de verzekeraar heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 - Reclame
Reclames naar aanleiding van een door 46-ART B.V. toegezonden factuur dienen schriftelijk en aantoonbaar binnen acht dagen na de factuurdatum bij 46-ART B.V. op het op de factuur aangegeven postadres middels aangetekende bezorging te zijn aangeboden danwel afgeleverd.

Artikel 12- Ontbinding
Indien de koper nalaat de verplichtingen van de koopovereenkomst zoals gesteld in deze algemene voorwaarden na te leven, met name in, maar niet beperkt tot het geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is 46-ART B.V. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de koopovereenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hierbij blijven de rechten en aanspraken van 46-ART B.V. op vergoeding van onder meer reeds gemaakte kosten, geleverde inspanningen, winstverlies en rente, zoals gesteld in artikel 9, onverminderd van kracht. De koper kan in een dergelijke situatie geen rechten doen gelden op het kunstwerk of op enige vorm van schadevergoeding door 46-ART B.V.

Artikel 13 - Overige overeenkomsten, maatwerk
1. Bij verkoop in consignatie zal 46-ART B.V. met de inbrenger een afspraak maken. Op deze afspraak zijn de algemene voorwaarden van 46-ART B.V. bij voorrang en bindend van toepassing. Bij verkoop in consignatie kan de inbrenger in de gemaakte afspraak bedingen dat, voorafgaande aan het tot stand komen van de koopovereenkomst, overleg met de mogelijkheid tot het maken van voorbehoud plaatsvindt, en kan de koper hierdoor met vertraging in de reactie van 46-ART B.V. op een gemaakt bod of een afwijzing daarvan worden geconfronteerd. Ook kan de inbrenger bedingen dat de door hem ontvangen gelden eerst op zijn rekening moeten zijn bijgeschreven alvorens het eigendom van het kunstwerk op de koper overgaat. In dat geval zal de termijn voor levering, zoal gesteld in artikel 9 lid 7, moeten worden bijgesteld.
2. Bij het vertegenwoordigen van een kunstenaar door 46-ART B.V., zal 46-ART B.V. met de kunstenaar een afspraak maken. Op deze afspraak zijn de algemene voorwaarden van 46-ART B.V. bij voorrang en bindend van toepassing. Bij vertegenwoordiging van een kunstenaar door 46-ART B.V., zijn de koper en kunstenaar, op straffe dat het eigendomsrecht van het kunstwerk vervalt aan 46-ART B.V., gehouden om geen onderlinge (ver)koop te doen, of daarvoor op enigerlei wijze een afspraak te maken, ten aanzien van een kunstwerk dat door 46-ART B.V. wordt aangeboden. Een dergelijk kunstwerk is dan zonder inzet van enige verdere procedure door 46-ART B.V. te allen tijde zowel bij de kunstenaar als bij de koper direct opeisbaar. Daarnaast zal er ook een boeteclausule zijn in de afspraak tussen de kunstenaar en 46-ART B.V. die bij een dergelijke situatie, ten nadele van de kunstenaar, in werking treedt.
3. Wanneer 46-ART B.V. een kunstwerk aankoopt, maakt zij met de verkoper daarover een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak. Op deze afspraak zijn de algemene voorwaarden van 46-ART B.V. bij voorrang en bindend van toepassing.
4. Overige overeenkomsten aangegaan met of door 46-ART B.V. kunnen mondeling of schriftelijk zijn. Op deze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van 46-ART B.V. bij voorrang en bindend van toepassing.
5. Het risico voor een kunstwerk, dat in het kader van een overeenkomst zoals bedoeld in dit artikel, wel bij de inventaris en onder het beheer van 46-ART B.V. is gevoegd, maar niet het eigendom van 46-ART B.V is, rust bij de wettige eigenaar van het kunstwerk. In de overeenkomst wordt voor dit verblijf hetzij een termijn genoemd hetzij een termijn achteraf overeengekomen. Tot het moment van teruggave zal 46-ART B.V. als een goed huisbewaarder voor en namens de eigenaar voor het kunstwerk zorg dragen. Daarbij is 46-ART B.V. door de eigenaar op voorhand en ten volle gevrijwaard van enige aansprakelijkheid voor het uitvoeren van deze taken alsook aansprakelijkheid bij diefstal, verlies, vernietiging en/of beschadiging van het kunstwerk. Blijft de eigenaar in gebreke door na afloop van de gestelde of overeengekomen termijn, of na opzegging van de overeenkomst door een van de partijen, niet direct op te halen op de daarvoor door 46-ART B.V. aangegeven locatie in Nederland, dan zal 46-ART B.V., vanaf dat moment, voor rekening en risico van de eigenaar en als een goed huisbewaarder, onder dezelfde condities en vrijwaring als hiervoor gesteld, als was het namens en in opdracht van de koper, zorgdragen voor het kunstwerk en de verzekering daarvan. Het kunstwerk kan in deze situatie eerst dan worden opgehaald als door de eigenaar alle door 46-ART B.V. hierdoor gemaakte en aan de koper doorberekende kosten, rente en schadevergoeding aan 46-ART B.V. zijn voldaan.
6. Op rechtspersonen of medewerkers daarvan, alsook op natuurlijke personen, die, al dan niet in het kader van een overeenkomst met 46-ART B.V., in opdracht of op verzoek van 46-ART B.V. dan wel uit eigen initiatief, beroepsmatig of als vrijwilliger, een activiteit uitvoeren op een locatie van 46-ART B.V. (ook als dit een locatie is waar 46-ART B.V. participeert in enige activiteit), zijn de algemene voorwaarden van 46-ART B.V. bij voorrang en bindend van toepassing. 46-ART B.V. neemt bij uitsluiting en zonder uitzondering geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen, of de gevolgen van dit handelen, van andere partijen, rechtspersonen of medewerkers daarvan dan wel natuurlijke personen, op een locatie van 46-ART B.V. of een locatie waar 46-ART B.V. participeert in enige activiteit of waarbij 46-ART B.V. anderszins betrokken is, ongeacht of door deze partij(en) al dan niet in opdracht van 46-ART B.V. gehandeld wordt.

Artikel 14 - Verkoop op afstand, maatwerk
De werkwijze van 46-ART B.V., zoals ook geformuleerd in deze algemene voorwaarden, houdt in dat er direct contact zal zijn tussen de koper en 46-ART B.V., dat de koper persoonlijk op een daartoe door 46-ART B.V. aangewezen en daarvoor geschikt geachte locatie het kunstwerk zal bezichtigen en inspecteren en dat de koopovereenkomst nadien tot stand komt, mondeling dan wel schriftelijk, op dat moment dan wel later. Verkoop op afstand of buiten een daarvoor door 46-ART B.V. aangewezen locatie behoort niet tot de door 46-ART B.V. nagestreefde werkwijze en vindt uitsluitend plaats op wens en op nadrukkelijk verzoek van de koper. Mocht zich een dergelijke situatie voordoen, dan wordt daarvoor door 46-ART B.V. met de koper een passende schriftelijke afspraak voor de te volgen procedure gemaakt. Op deze afspraak zijn de algemene voorwaarden van 46-ART B.V. bij voorrang en bindend van toepassing.

Artikel 15 - Vestiging, bezoek en deelname
1. Behalve haar hoofdvestiging heeft 46-ART B.V. meerdere locaties waar zij, al dan niet in samenwerking met andere bedrijven, kunstwerken ter bezichtiging en inspectie aan kopers presenteert. Als de koper een kunstwerk op een dergelijke locatie bezichtigt en inspecteert en vervolgens een koopovereenkomst tot stand komt, stemmen zowel koper als 46-ART B.V. er mee in dat deze koopovereenkomst dezelfde rechtsgeldigheid heeft als wanneer de bezichtiging en inspectie van het kunstwerk en het sluiten van de koopovereenkomst in de hoofdvestiging heeft plaatsgevonden en is ten volle daaraan gelijkwaardig.
2. Bezoek aan een locatie van 46-ART B.V. is, tenzij anders aangegeven, altijd op afspraak. Verzoekt een koper op het moment zelf een locatie van 46-ART B.V. te mogen bezoeken en is dat mogelijk, dan geldt dat formeel als een bezoek op afspraak.
3. Bezoek aan een locatie van 46-ART B.V. voor het bezichtigen van een kunstwerk en/of deelname aan een geheel of mede door 46-ART B.V. georganiseerd evenement is te allen tijde en ten volle voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de bezoeker. 46-ART B.V. beperkt haar aansprakelijkheid tot het in artikel 10 lid 1 gestelde. Indien de bezoeker enige vorm van schade of verstoring veroorzaakt aan een kunstwerk, de inventaris of anderszins, is deze verplicht tot het aan 46-ART B.V. volledig vergoeden daarvan alsook van alle daarmee samenhangende kosten, winstderving en verlies.
4. De bezoeker is eraan gehouden tijdens het bezoek aan een locatie van 46-ART B.V. de regels voor de fatsoenlijke omgang na te leven. Een bezoeker mag daar geen kunstwerken aanraken of verplaatsen en/of fotograferen of anderszins op deze locatie beeld- en/of geluidsopnamen maken (al dan niet met oogmerk deze nadien te reproduceren, te verveelvoudigen of op enige wijze openbaar te maken), tenzij hiervoor door 46-ART B.V. uitdrukkelijke voorafgaande (gesproken of schriftelijke) toestemming gegeven is. De bezoeker zal zich aan de daar getoonde en/of medegedeelde huisregels houden.
5. De bezoeker stemt er op voorhand mee in dat 46-ART B.V. op locatie fotografeert en/of videoregistratie maakt, met als doel deze te publiceren dan wel om redenen van veiligheid. Foto's en videomateriaal mogen zonder verdere toestemming van de bezoeker naar het inzicht van 46-ART B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Foto's en videoregistratie mogen zonder verdere toestemming van de bezoeker door 46-ART B.V. worden ingebracht als bewijsmateriaal in een dispuut of procedure over mogelijk door de bezoeker veroorzaakte schade alsook in dat kader worden ingediend als bewijsmateriaal bij een aangifte of in rechte.
6. Mocht daartoe voor 46-ART B.V. aanleiding zijn, dan mag 46-ART B.V., zonder noodzaak tot opgaaf van redenen, de bezoeker de toegang tot of de voortgang van het verblijf in een locatie van 46-ART B.V., of een locatie waar 46-ART B.V. in enige activiteit participeert, ontzeggen. 46-ART B.V is hierover, op dat moment of later, niet gehouden tot enige toelichting of verantwoording.
Indien een tot vertrek gesommeerde bezoeker geen aanstalten maakt om te vertrekken van de locatie van 46-ART B.V., dan mag 46-ART B.V. deze bezoeker (laten) verwijderen en/of de hulpdiensten hiervoor inroepen. De gesommeerde bezoeker is ten volle aansprakelijk voor alle gevolgen van diens gedrag en optreden, ook als deze bezoeker de aanleiding betwist en/of daaraan geen gehoor geeft. Kosten, inkomstenderving, winstverlies en alle verdere schade die anderszins uit het handelen van deze bezoeker voortkomen, zijn volledig voor rekening van deze bezoeker en zullen op deze persoon verhaald worden. Bij het uitzetten van een bezoeker zoals hiervoor bedoeld betaalt 46-ART B.V geen ontvangen entreegelden of bijdragen terug en vergoedt 46-ART B.V. ook in andere zin aan deze bezoeker geen enkele vorm van schade.
7. Door een bezoek aan een locatie van 46-ART B.V. geeft de bezoeker te kennen in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor de bezoeker ter inzage gepubliceerd op haar website www.46-ART.com en worden op verzoek aan de bezoeker verstrekt.

Artikel 16 - Overmacht
In alle, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorspelbare, omstandigheden die zich onafhankelijk van de wil van 46-ART B.V. voordoen en die 46-ART B.V. verhinderen om aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk invulling te geven, wordt, vanwege deze overmacht, de overeenkomst voor de duur van deze omstandigheden opgeschort. Duurt deze situatie van overmacht meer dan twaalf maanden, dan hebben beide partijen, zonder enig recht op vergoedingen van schade, kosten, rente of anderszins, het recht de overeenkomst te ontbinden. Onder overmacht dient in elk geval te worden begrepen: oorlogen en daarop gelijkende situaties, staatsgrepen, terroristische aanslagen, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van de bestuurder van 46-ART B.V., tekortschieten van transporteurs of andere bedrijven noodzakelijk voor het naar behoren invulling geven aan de overeenkomst, beslag of aanspraken op een kunstwerk door derden, uitvallen van communicatiemiddelen zoals telefonie en internet, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, overstroming, zandstorm, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

Artikel 17 - Verrekening
Verrekening door de koper van een vordering van 46-ART B.V. op de koper met een tegenvordering van de koper op 46-ART B.V., is slechts toegestaan indien de tegenvordering van de koper op 46-ART B.V. op niet mis te verstane wijze door 46 ART B.V. is erkend en ook pas nadat de koper hierover van 46-ART B.V. een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen of nadat de tegenvordering van de koper op 46-ART B.V in rechte onherroepelijk, zonder mogelijkheid van een verdere procedure, is vastgesteld.

Artikel 18 - Voorbehoud
1. 46-ART B.V. maakt het voorbehoud dat kennelijke vergissingen in enige door haar gedane mededeling, mondeling of schriftelijk, zoals bijvoorbeeld uitleg, toelichting, prijslijsten, prijsopgaven, facturen, certificaten, verstrekte informatie, brieven, digitale correspondentie, website-inhoud, verslagen, contracten, brochures of boeken, niet bindend zijn.
2. De prijsopgave voor een kunstwerk, in welke vorm dan ook gecommuniceerd, is onderhevig aan wijzigingen en niet voor een bepaalde termijn bindend, tenzij expliciet anders aangegeven of afgesproken.

Artikel 19 - Privacy
46-ART B.V. neemt alle zorgvuldigheid in acht om op een correcte en voldoende afgeschermde manier om te gaan met de persoonsgegevens van haar bezoekers en kopers. Deze gegevens verstrekt zij niet aan derden. Bij onverhoopte inbreuk op de administratie en gegevensdragende apparatuur van 46-ART B.V., verlies en diefstal daarbij inbegrepen, of enige onbedoelde handeling waardoor persoonsgegevens ook aan derden bekend worden of door derden zijn te raadplegen, neemt 46-ART B.V. daarvoor geen enkele andere verantwoordelijkheid dan, voor zover haar dit mogelijk is, dit proces terug te draaien, gegevens terug te roepen en direct betrokkenen hiervan te informeren. In geen geval zal 46-ART B.V. in een dergelijke situatie verplicht zijn om hiervoor enige vorm van schadevergoeding of compensatie te betalen of anderszins enige betaling te doen.

Artikel 20 - Toepasselijk recht, mediation en bemiddeling
1. Op overeenkomsten aangegaan met 46-ART B.V. is bij voorrang en met uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.
2. Een gerechtelijk geschil zal dienen bij een daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank, behoudens dwingend wettelijk voorschrift, bij voorrang aan te wijzen door 46-ART B.V.
3. Bij een verschil in interpretatie tussen een vertaalde versie van deze algemene voorwaarden en de Nederlandstalige tekst, is de Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden beslissend.
4. Bij een geschil dat zich mogelijkerwijs daarmee laat oplossen, zal bij voorkeur en bij instemming daarover door beide partijen, gezocht worden naar een oplossing van het geschil door onafhankelijke mediation of bemiddeling. Het staat partijen vrij om bij een geschil dit traject voor te stellen. De uitkomst van mediation of bemiddeling is slechts dan bindend als partijen een op schrift gestelde oplossing van het geschil ondertekenen en aan die uitkomst door alle partijen geheel en al uitvoering is gegeven. Over de betaling van de kosten van de mediation of bemiddeling wordt vooraf een afspraak gemaakt. Bij een onsuccesvol verlopen mediation- of bemiddelingstraject kunnen beloop, uitkomst en kosten van dit traject bij een gerechtelijke procedure worden betrokken.

Artikel 21 - Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
46-ART B.V behoudt zich het recht voor de tekst en strekking van deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om via de website www.46-ART.com periodiek na te gaan of de tekst of strekking van deze algemene voorwaarden is gewijzigd. Het vorenstaande geldt onverminderd het feit dat na totstandkoming van de overeenkomst gewijzigde en aan de koper ter hand gestelde algemene voorwaarden, nimmer van toepassing zijn op reeds daarvoor tot stand gekomen overeenkomsten.

 

Laatste wijziging: 11 december 2018
Copyright © 2016-2018 46-ART B.V. Alle rechten voorbehouden.