Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.46-ART.com.

Door deze website te bezoeken, te bekijken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u deze disclaimer te hebben gelezen, te begrijpen en akkoord te gaan met de inhoud, strekking en toepasselijkheid daarvan. In geval van onvolledigheid van de disclaimer van 46-ART.com of tegenstrijdigheid tussen deze disclaimer en de algemene voorwaarden van 46-ART B.V., prevaleren de algemene voorwaarden 46-ART B.V. welke op deze website zijn gepubliceerd.

Gebruik van de 46-ART B.V. website
De informatie op de website www.46-ART.com is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website www.46-ART.com worden ontleend. Hoewel 46-ART B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan 46-ART B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 46-ART B.V garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 46-ART B.V wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Inhoud
Op de website www.46-ART.com worden zeer diverse kunstwerken getoond. Net zoals bij een bezoek aan een museum kunt u verwachten ook allerlei, aan het menselijk lichaam, leven en samenleving gerelateerde afbeeldingen of afbeeldingen van maatschappijkritische aard op deze website tegen te komen. Als het u, bijvoorbeeld vanwege uw persoonlijke overtuiging of voorkeur dan wel vanwege de wetgeving van het land waar u verblijft, niet geoorloofd of gewenst is te kijken naar kunstwerken met een dergelijke strekking, dan verzoeken wij u om uw bezoek aan deze website om die reden onmiddellijk te beëindigen.

Minderjarigen
Jeugdige bezoekers worden geacht aan hun ouders of hun verantwoordelijke verzorgers toestemming te vragen om deze website te bezoeken. Het is naar onze mening de taak van de ouders of de verantwoordelijke verzorgers om de hun toevertrouwde minderjarigen te begeleiden in hun ontdekkingsreis door het leven en zo ook bij een bezoek aan deze website, net zoals bij een bezoek aan een museum. Het gebruik van apparaten met internettoegang door minderjarigen valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders of de verantwoordelijke verzorgers. Mochten ouders of de verantwoordelijke verzorgers van minderjarigen niet instemmen met het door hen bezoeken van deze website, dan verzoeken wij die ouders of verantwoordelijke verzorgers de toegang tot deze website voor deze minderjarigen op de hun ter beschikking staande apparaten met internettoegang te blokkeren dan wel hun het gebruik van deze apparaten te ontzeggen.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer 46-ART B.V links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via die websites aangeboden producten of diensten onder verantwoordelijkheid of toezicht van 46-ART B.V. vallen. 46-ART B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op die websites is door de 46-ART B.V niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
46-ART B.V behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle informatie, inhoud, teksten, grafisch materiaal, afbeeldingen, foto's, logo’s, opmaak en stijl). Fotomateriaal en afbeeldingen van kunstwerken vallen onder de bescherming van beeld- en auteursrecht , waarover u op deze website separaat aanvullende informatie aantreft. Het is zonder schriftelijke toestemming van 46-ART B.V niet toegestaan informatie of afbeeldingen op de website www.46-ART.com te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze te reproduceren, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Misbruik
Door de website www.46-ART.com te bezoeken, te bekijken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u dat u de website www.46-ART.com op geen enkele wijze zult falsificeren en dat u deze website of een falsificatie daarvan op geen enkele wijze zult betrekken bij welke door de wet verboden activiteit dan ook en dat u geen aanpassingen aan deze website zult uitvoeren of u toegang zult verschaffen tot de computersystemen die 46-ART B.V. ter beschikking staan of aan de inhoud en/of het functioneren daarvan, met bijvoorbeeld spam, wormen of virussen, schade zult toebrengen. Waar u meent dat er sprake is van malversatie(s) met betrekking tot de website www.46-ART.com verzoeken wij u om ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, graag op eenzelfde wijze als hieronder in deze disclaimer is aangegeven voor het indienen van klachten.

Klachten
Klachten over de inhoud en/of het functioneren van deze website, als ook klachten over deze disclaimer vernemen wij graag per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp voor uw bericht: 'klacht'. Wij verzoeken u om uw klacht te voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en, indien van toepassing, uw bedrijfsnaam. Wij verzoeken u om in uw bericht uw klacht duidelijk te omschrijven en toe te lichten en waar nodig van de juiste bijlagen te voorzien. Mocht er, ondanks al onze inspanningen om dat te voorkomen, sprake zijn van enig misverstand, dan horen wij dat graag van u.

Vrijwaring
Door de website www.46-ART.com te bezoeken, te bekijken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken geeft u zonder beperking of uitzondering te kennen dat u 46-ART B.V. en al haar werknemers en vertegenwoordigers vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheidsstelling, in en buiten rechte, claim(s) en/of verzoek(en) tot schadeloosstelling vanwege door u vermeende voor u nadelige gevolgen van het bezoeken, bekijken van deze website en/of het gebruiken van de daarop aangeboden informatie en dat u zult afzien van elke actie daartoe of die daartoe zou kunnen leiden.

Beëindigen gebruik van de website
Zoals in bovenstaande tekst is aangegeven verzoeken wij u het gebruik van de website www.46-ART.com onmiddellijk te beëindigen in al die situaties waarin u dit gebruik niet is toegestaan, u niet akkoord gaat met de tekst, inhoud en het van toepassing zijn van deze disclaimer en/of u op enigerlei wijze deze website of de inhoud daarvan wenst te betrekken bij welke onwettige of onrechtmatige handeling dan ook.

Wijzigingen
46-ART B.V behoudt zich het recht voor de op of via de website www.46-ART.com aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op de website www.46-ART.com en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van deze disclaimer of in verband met de website www.46-ART.com zullen worden voorgelegd aan de door 46-ART B.V. bij voorrang aan te wijzen bevoegde rechter in Nederland.

Laatste wijziging: 7 juni 2016
Copyright © 2016 46-ART B.V. Alle rechten voorbehouden