Kunsthandel 46-ART B.V. beoogt een persoonlijke benadering. Op de website van 46-ART B.V. wordt een beperkt aantal kunstwerken gepresenteerd met het doel om belangstellenden over ons aanbod te informeren. Graag vernemen wij van uw belangstelling, komen wij met u in gesprek en maken wij met u een afspraak om u die werken te tonen waar uw belangstelling naar uit gaat. Ook zullen wij u graag verrassen met enkele andere werken uit ons gevarieerde aanbod.

De collectie van 46-ART B.V. verblijft op meerdere locaties. Ook hebben wij meerdere locaties waar wij u kunstwerken kunnen tonen. Voor de kwaliteit van onze dienstverlening is het maken van een persoonlijke afspraak dus zeker belangrijk. Het is voor ons altijd weer een vreugde om werken uit onze collectie te tonen en samen met andere kunstliefhebbers en belangstellenden daarvan te genieten.

Wij adviseren en helpen u graag in het vormen van uw mening en bij het nemen van besluiten over uw kunstverzameling. Daarbij is het voor ons echter van essentieel belang dat u alle ruimte krijgt om vooral zelf tot uw beslissing te komen en ook dat u zich in elk opzicht kunt overtuigen van de juistheid van uw keuze. De aanschaf van een kunstwerk bij 46-ART B.V. moet voor u in elk opzicht een gebeurtenis van, uiteraard positieve, betekenis zijn!

Op al onze activiteiten, overeenkomsten en verkopen zijn de Algemene Voorwaarden van 46-ART B.V. van toepassing. Deze zijn integraal te raadplegen op deze website. De hieronder getoonde tekstdelen uit dit document zijn enkel bedoeld als leidraad.

Artikel 3 - Totstandkoming van een koopovereenkomst (bron: Algemene Voorwaarden van 46-ART B.V.)
1. Een koopovereenkomst tussen de koper en 46-ART B.V. komt tot stand als een bod van een koper door 46-ART B.V. expliciet en nadrukkelijk wordt geaccepteerd, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.
2. De factuur van 46-ART B.V. is de enige bevestiging van de koopovereenkomst tussen de koper en 46-ART B.V.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de koper zich voorafgaande aan het aangaan van een koopovereenkomst met 46-ART B.V. ten volle ervan te overtuigen dat het desbetreffende kunstwerk aan zijn verwachting en eisen voldoet, en zich over de staat en aard en omschrijving van het kunstwerk voldoende te informeren. De koper kan zich daarbij desgewenst door een daartoe gespecialiseerd deskundige laten adviseren of in de aankoop laten begeleiden. Het is ook de verantwoordelijkheid van de koper zich voorafgaande aan het aangaan van een koopovereenkomst met 46-ART B.V. op de hoogte te stellen van de tekst en strekking van deze algemene voorwaarden, waarnaar wordt verwezen in de prijsopgave van het kunstwerk en welke ter inzage zijn gepubliceerd op de website van 46-ART B.V.: www.46-ART.com en die op verzoek ook afgedrukt op papier kosteloos aan de koper worden verstrekt.
4. Door het aangaan van een koopovereenkomst met 46-ART B.V. verklaart de koper impliciet in te stemmen met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op die overeenkomst.

Artikel 14 - Verkoop op afstand, maatwerk (bron: Algemene Voorwaarden van 46-ART B.V.)
De werkwijze van 46-ART B.V., zoals ook geformuleerd in deze algemene voorwaarden, houdt in dat er direct contact zal zijn tussen de koper en 46-ART B.V., dat de koper persoonlijk op een daartoe door 46-ART B.V. aangewezen en daarvoor geschikt geachte locatie het kunstwerk zal bezichtigen en inspecteren en dat de koopovereenkomst nadien tot stand komt, mondeling dan wel schriftelijk, op dat moment dan wel later. Verkoop op afstand of buiten een daarvoor door 46-ART B.V. aangewezen locatie behoort niet tot de door 46-ART B.V. nagestreefde werkwijze en vindt uitsluitend plaats op wens en op nadrukkelijk verzoek van de koper. Mocht zich een dergelijke situatie voordoen, dan wordt daarvoor door 46-ART B.V. met de koper een passende schriftelijke afspraak voor de te volgen procedure gemaakt. Op deze afspraak zijn de algemene voorwaarden van 46-ART B.V. bij voorrang en bindend van toepassing.

Artikel 15 - Vestiging, bezoek en deelname (bron: Algemene Voorwaarden van 46-ART B.V.)
1. Behalve haar hoofdvestiging heeft 46-ART B.V. meerdere locaties waar zij, al dan niet in samenwerking met andere bedrijven, kunstwerken ter bezichtiging en inspectie aan kopers presenteert. Als de koper een kunstwerk op een dergelijke locatie bezichtigt en inspecteert en vervolgens een koopovereenkomst tot stand komt, stemmen zowel koper als 46-ART B.V. er mee in dat deze koopovereenkomst dezelfde rechtsgeldigheid heeft als wanneer de bezichtiging en inspectie van het kunstwerk en het sluiten van de koopovereenkomst in de hoofdvestiging heeft plaatsgevonden en is ten volle daaraan gelijkwaardig.
2. Bezoek aan een locatie van 46-ART B.V. is, tenzij anders aangegeven, altijd op afspraak. Verzoekt een koper op het moment zelf een locatie van 46-ART B.V. te mogen bezoeken en is dat mogelijk, dan geldt dat formeel als een bezoek op afspraak.

Laatste wijziging: 7 juni 2016
Copyright © 2016 46-ART B.V. Alle rechten voorbehouden.